Ешкі малын сипаттау синтаксистік талдау

 

 

 

 

Раан мтнндег сйлемдерге синтаксистк талдау жаса. типо:бастауыш-подлежащее.Морфологилы талдау. Мазмны .Крспе.3 .1. аза жернде ежелг алалар кп. Синтаксистк атынастар — синтаксистк рылымдарды (сз тркестер, сйлемдер) компоненттер арасындаы атынастар.Синтаксистк талдау — сйлемд трлерне, сз тркестерне, сйлем мшелерне арай талдау. де Соссюр табии тлд механизм ретнде арастыруды ЖМЫСТЫ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ Зерттеу таырыбыны зектлг.Зерттеуд барысында психологиялы, кон-текстк-жадаятты талдау, алпына келтру жне, оан керснше, синтаксистк конструкцияны тарату, салыстыру, туындатушылы (порождение), сараптау Морфологиялы талдау мен синтаксистк талдау жасатуды зндк айырмашылытары бар.Бейнелеуш сздерге трл имыл-рекеттерд бейнесн сипаттау масатындаы сздер, кзбен кру арылы пайда болан тснктерд атаулары жатады. Синтаксистк талдау-разбираем по членам предлажения. Торайыров атындаы Павлодар мемлекеттк университетн профессоры, педагогика ылымдарыны докторы, «Этнопедагогика жне блмдк технологиялар» ылыми-практикалы орталыыны директоры 3. Бра табыс септг жалауы тл сзд тлеу сзге айналдырудаы, оны автор сзмен штастырудаы брден-бр шешуш форма болып есептелед.Трек сздер: мтн,сйлем, крдел синтаксистк ттасты, абзац, мтнн рылу шарттары. сйлемге синтаксистк талдау жасау: козi ашык кокiрегi ояу азаматтар елге кызмет етедi.Dyakonovvd / 10 февр. Студенттен аза тлн лексикалы рамы, дыбыс жйес Size: 1.47 Mb. Синтаксистк талдау. Жматаева Елк сербайызы С.

Сын есм андай?, ай сратарына жауап беред Синтаксистк ызмет: Сйлемде барлы сйлем мшелерн ызметн атарады. Тлд математикалы трыда сипаттау барысында Ф. Предыдущая 3 4 5 678 9 10 11 12 Следующая . Синтаксистк талдау (max 3). 6 шы мра ыран с. Образовательный портал Мегамозг. Сабаты таырыбы Синтаксистк талдау Сабаты масаты Блмдк: Синтаксистк талдау туралы йренп,блм алады.Сз тркес,сйлемге синтаксистк талдау жасауа дадыланады.

По количеству грамматических основ предложения делятся на простые (одна грамматическая основа) и сложные (несколько грамматических основ). 5.Синтаксистк ызмет-толытауыш.Синтаксистк талдау. Алдымен мтнд талдау шн раушылар грамматикасын пайдаланамыз. Синтаксист?к талдау Мысал керек. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Оны мйз, жп тяы болады. LL(1) - грамматикасы.Бл негзхг байланыс «суреттеу - олдану», объектге анализ тип, облысты талдау трлер, параиетрлер сйкестг, белглер жне таы баса. Кне алалар туралы гмелез. Сйлемге синтаксистк талдау жасау Мария Александровна в категроии Языкознание, филология, вопрос открыт 27.05.2017 в 12:43.. Реферат на тему: Лексикалы анализаторды рылу принциптер по предмету Информатика, программирование. синтаксический разбор — сйлемд трлерне, сз тркестерне, сйлем мшелерне арай талдау. По количеству грамматических основ предложения делятся на простые (одна грамматическая основа) и сложные (несколько грамматических основ). Е алашы алалар 2,5 мы жылдай брын пайда бола басталан.Берлген рмалас сйлемдерге синтаксистк талдау жасаыз. Негз талдау тр осындай трде.Жнеде айтарым синтаксистк талдау деген е оай нрсе емес пе? Кез келген сйлемд синтаксистк жолмен талдай беруге болады. сйлемдег андай роль атарады. LR талдауыны ерекшелг жне нсасы. Ол грамматиканы бр саласы болып есептелед де, сйлемдег сздерд бр-брмен байланысып, сз тркесн, сйлемн рамы мен рылысын, трлерн жне сйлем мшелерн зерттейд арсылыты баыныылы сабатас сйлемге жай сйлемдер маыналы жаынан бр-брне айшы келетн сабатас рмалас сйлемдер жатады [1].

Шер-д - табыс септкт жалауы. «Талдау табыс клт» ?дс ар?ылы жылы су, кр ким с?з тркестерн лексикалы? талдау жасату.Негзг блм. 15.02.2015, 14:59. 7 ш мра - ою-рнек екен. Сйлемдерге синтаксистк талдау жасаыздар. Берлген рмалас сйлемге синтаксистк талдау жасаыз. Ша крген алтайы тлкдей бладаан Бурыл одан сайын аршындада. Ешк малын сипаттап жаз. Синтаксис грект рау, брктру деген маынаны блдретн сз. Мселен блмд мегеру дегей бойынша сипаттау ке тараан. Шыарылан синтаксистк талдау. 1. Бреуге мал айы, бреуге жан айы. (жай сйлем, хабарлы, толымды, жайылма, жаты Post navigation. ызыушылыты ояту.Синтаксистк талдау | Синтаксический разбор предложенияmugalim.ru//10-1-0-157Синтаксистк талдау - сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сейлемдерд анытау. Келес 7-ш мраны не екенн блу шн 26 жаттыуды арайы. Синтаксистк талдау реферат. Блмд мегеруд бр дегей бойынша оушы зерттелетн былысты сипаттап, тсндрп бере алады.3.Синтаксистк талдау. С?йлемдерге тыныс белглерн ?ойып, т?рлерне ажырату. «Миа шабуыл» дс арылы й тапсырмасын срау. Морфологиялы талдау лгсСйлемде есмдктерд терп , трлерн ажыратыыз. 2015 г 12:19:31. Размер: 213.09 КБ. аза тiлi. Демек, сйлемд грамматикалы жаынан дрыс талдай блу, тлдк былыстарды мнн оушыны наты тснумен 1: Синтаксистк талдау лгс: 1) Оушылар олдарындаы глшотарын малмдерне сынып жатыр. Синтаксистк талдау. Ешк - й жануары. thirtynshest 21 Ноя 2015. 4.Категориялы маынасы- тура имылды (объектлк) маына. раушылар грамматикасы тмендегдей тжырыма негзделген. ркмдк зне, ай крнер кзне. Арал аймаында темр жолдар салынып жатыр. Синтаксистк талдау шн тадалан дс. Морфология талдау. Содержит 52998 знаков, 0 таблиц и 6 изображений. Билет 11. Тлдерд рнектеу.6 Блог. в) соы талдау синтаксистк талдау, жасаймыз. Синтаксистк талдау - сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сейлемдерд анытау. Синтаксистк талдау. Дамытушылы: Тл байлыын арттыра отырып,шыармашылы аблеттерн дамытады. Талдау жйесн сатады жне жазуды дрыс рсмдед. (жай сйлем, хабарлы, жаты, толымды, жайылма) 2) Оушылар олдарындаы глшотарын малмдерне (. 3. Мына сйлемд Синтаксистк талдау жасап берндерш тнем. Жоары оу орындарында сйлем талдауды йрету «Нормативт аза тл» курсында жзеге асырылады. Технология.2 тапсырма: Жай сйлемге синтаксистк талдау: Разбор простого предложения (по членам предложения, надписать над каждым членом части речи и дать характеристику простого предложения). Сйлемге синтаксистк талдау жаса.мр крген, ащы-тщыны дмн татан аалармен аылдасып труды зм ертеден дстрге айналдыранмын. Бейнелеу нер. Ешкн адамдара пайдасы те зор. Мндай сйлемдерд синтаксистк компо- ненттер арасындаы маыналы байланыс баыныыларды баса трлерндегдей Оригинальные познавательные статьи, книги и разработки, которые Вы можете изучить на нашем сайте. Мен келешекте жасы маман боламын. 1. Зат есмн талдау сызбасы (Схема разбора существительного) ». Синтаксический разбор - это разбор.Синтаксистк талдау - сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сейлемдерд анытау. Синтаксис, Морфология Сз рамы Тбр Жрна Жалау Кптк жалау Туелдк жалау Септк жалау Жктк жалау Сз таптары Зат есм Сын есм Сан есм Есмд Размер: 458.4 Kb. ??рмалас с?йлемдерге синтаксистк талдау жасайды.?з ойын еркн айта алады.Талдау табыс клт. выбираем слово и обьясняем сз табы. Синтаксистк талдау - сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сейлемдерд анытау.Синтаксистк талдау орыс. Синтаксистк талдау - оу жне ылыми масатында сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сейлемдерд анытау. Блмдк:Синтаксистк талдау туралы йренп,блм алады.Сз тркес,сйлемге синтаксистк талдау жасауа дадыланады. Тменде крсетлген талаптарды орындай алмады. Синтаксистк талдау (Синтаксический разбор). 0.Ер баланы бес жасынан бастап ат жалын тартып азамат болана дейн мал бау мен а аулауа, отын шабуа, ора салуа, ааштан, терден Синтаксистк талдау - сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сейлемдерд анытау. Синтаксистк талдау - оу жне ылыми масатында сйлемд, оны мшелерн, трлерн, рмалас сйлемн рамындаы жай сйлемдерд анытау.[1] ) синтаксистк талдау жне генерация бл кез келген сйлемд «блшектеу» немесе кез келген сйлемд «жинау» аблет б) машиналы аударма. Затты тр тсн, сапасын, дмн блдретн сздерд сын есм деймз. Бл жерде оушы мселен мнн тснбей, р ережелерд жаттап алан. 26 жаттыу 49 бет, Ешк малын сипаттап жазып келу, сйлемдерге синтаксистк талдау жасау. ой-ешк, сиыр - бастауыш рске - пысытауыш кеткенмен - баяндауыш ауыл - бастауыш атан - толытауыш тарыпай отыран сияты - баяндауыш. « Талдау лглер (Примеры разборов). вопрос опубликован 18.01.2017 16:36:45. Лексикалы анализаторды рылу принциптер.4 2.

Схожие по теме записи: