Жол ережесі белгілері суреттері

 

 

 

 

Ересек топтара арналан жол жру ережес. Бадаршам, ескерту белгс, тыйым салу белгс, мндеттеу белгс, нсау белгс ортаа шыады Жол белглерн атаулары мен суреттер 2-суретте келтрлген. белглермен таныстыру. Жолда жру ережес.videouroki.net//priezientatsieriezhiesi.htmlЖол ережесне байланысты сратар. 2. Ойлан тап.Жолда жру ережес. Размер: 50.51 Kb. Жол белгилери 8 06 16.Жолда жру ережес - Duration: 1:07.Презентация . Не стеу керек?KZ » азаша Тапатар жинаы, жол белглер туралы тапатар, жол ережес туралы тапа, жол ережес туралы, стишки на казахском языке для детей Size: 48.91 Kb. Жол белглер клк озалысын реттеу жне клк жргзуш мен жаяу жрушге маайдаы жол жадайы жннде апарат беру масатында кше мен жол бойына ойылатын арнайы белглер. Жолда жру ережес"Жол тртбн блейк, аман - есен жрейк" Орта топтаы шара.

Крспе. олданылатын дс-тслдер: тсндру, ой озау, гмелес, сра-жауап. «Жол ережелер» аласындаы жол белглер бойынша блмдерн сыналады. Участклерд, сыныптарды, топтарды безендру. Крнеклг: Бадаршам , жол белглер салынан суреттер , интерактивт тата, жол ережесне арналан ктаптар. III . Сабаты крнеклг: жолда жру лппес, бадаршам, жол белглер, жол ережесне арналан суреттер . Жолда жру ережесн есте сатауа, оушылара жол белглерн неше тр бар, оны блу не шн ажет, бадаршамны, жол белглерн атаратын ызмет андай екенн йрету. Жол ст нелктен аупт болады? иылыста, жол шетнде, брышта. Published on Jun 16, 2016. «Жол ережелер» аласындаы жол белглер бойынша блмдерн сыналады.Жол белглерн тапандарын тексерп жберейк: Ескерту белгс: ып-ызыл шбрыш Ескерту белгс мен болам ауптен са бол деп Ст сапар жолдаан.

Жол аупсздгн есте сатауа айырмасы: Жол белглер, жол белглер, Неткен ажап, кркемсдер. Бл стандарттар бойынша, жол белглер 7 топа блнед 1) оушылара жол ережес мен аупсздкт сатауа йретукелетн жрс-трысына баыт слтейтн жол белглер.«халыаралы тл» боландытан, оны суретне арап з баытыды тауып аласы. «Жас инспекторлар» тобы Жол тртбн блейк, Аман-есен жрейк. Таырыбы: «Жолда жру ережес». 4.1.2 жне 4.1.3 жол белглерн суреттер Р СТ 1125-ке сйкес згертлд, осы жол белглерн алдыы суреттер олар ауыстырылана дейн олданыста болады. Крнеклг: жол белглер, жол табалары, бадаршам, суреттер.«лгл жолаушылар» тобы Басталар р адамы аттауменен, Жол жру ережесн сатауменен. Please try again later. Сабаты крнеклг: жол белглерн суреттер.Жаа жол айда болады? «Жаялар тетн» жерде андай белг болады? Жаа саба. Крнеклг: Бадаршам, жол белглер салынан суреттер, жол ережесне. Жолда жру ережес р адамны санасында жасы жатталан болуы тис. 2. Суреттер бойынша кшедег ережелермен, белглер пиясын мегерту. Трбие сааты: Жол ережесн блу - брне мндет Масаты: Блмдлк: Оушыларды жолда жру ережес туралы блмдерн толытыру, с - жзнде асыра блуге йрету. Крнеклг: Бадаршам, жол белглер салынан суреттер, проектр, компьютер,маркерлк тата. Жол ережесн р адам мндетт трде жасы блу керек. сатыа трбиелеу. Бл стандарттар бойынша, жол белглер 7 топа блнед Жол белглерн бектлген сурет мен техникалы сипаттамалары «Жол белглер мен сигналдары туралы» Конвенция (Вена, 1968) мен осы Конвенцияны толытыратын Еуропа елдер келсм (Женева, 1971) талаптарына сйкес жасалады. Масаты: 1.Блмдлк: Жалпы жол белглермен балаларды таныстыруды жаластыру, жол белглерн айыра блу дадыларын алыптастыру. Ош Пирим Телеканалы 3,790 views. Бадаршам, ескерту белгс, тыйым салу белгс, мндеттеу белгс, нсау белгс ортаа шыады Крнеклг: жол белглер, жол табалары, бадаршам, суреттер.Жол ережес туралы млмет керек. Бл стандарттар бойынша, жол белглер 7 топа блнед Материал по воспитательной работе Сабаты таырыбы:Суретпен жол ережес Балаларды жолда жру ережелермен таныстыру масатында ойындар, гмелер, серуен кезндег ойын трлер, конкурстар, сра-жауаптарды кенен олдану, балаларды жол ережес туралы тснктерн алыптасуы мен блмдерн жетлуне кмектесед. Жол белглерн бектлген сурет мен техникалы сипаттамалары « Жол белглер мен сигналдары туралы» Конвенция ( Вена, 1968)Осы ережелерге сай жол белглер мемлекеттк стандарттар негзнде аныталады. трбиелеу. Жолды ар жаына ткен адамдардай бз де лмнен кейн лдеайд Жол ережесн есте сатау аблетн, ызыушылытарын арттыру, барлыымыза орта ойылан тртпт бзбауа трбиелеу. Крнеклг: Жол белглер суреттер,бадаршам.Жол ережес дегенмз не? II Суретпен жмыс. Себеб жол ережесн бл Жол аупсздгн есте сатауа, блуге жол ережесн белглермен таныстыру Крнеклг: бадаршам сурет, жол белглерн суреттер, слайд.Осы сабата жол ережес туралы брыны блетн блммзд айталаймыз, еске тсремз, толытырамыз. лемге бгн ережен йретесдер сендер.Крнеклг : Бадаршам , жол белглер салынан суреттер , жол ережесне арналан ктаптар , буклет. Слайд 38 беттен трады. Масаты. Жолда жру ережес слайд,презентация, Жолда жру ережес слайд,презентация азаша Жол ережесн есте сатау аблетн, ызыушылытарын арттыру, барлыымыза орта ойылан тртпт бзбауа трбиелеу. Жолда жру ережес - Duration: 1:07.Ош Пирим Тан нуру Жол белгилерин билип алыыз 8 06 16 ОшПирим - Duration: 3:28. Жрес бе, жрмеген дрыс па. Блмдлк: Оушыларды жолда жру ережес туралы блмдерн толытыру, с жзнде асыра блуге йрету Слайд таырыбы: Жол ережес туралы. Дамытушылы: Жолда жру Реттелетн жол иылысын сауатты Жол озалысы белглер жне олдану.олданылатын жабдытар:плакаттар, тапсырма ааздар,жол иылысыны суреттер,оулытар . ПДД для детей старшей группы Size: 48.91 Kb. Бл слайдта жол ережес, жол белглер туралы млметтер бар. Крнеклг: Бадаршам, жол белглер салынан суреттер, проектр, компьютер,маркерлк тата. Крнеклг: бадаршам, жол белглер, плаката жазылан ескерту сздер, макеттер, оушыларды салан суреттер.Армана сапар тарту ммкн емес Жол журу ережесн блмей трып. 2.Дамытушылы: Ойлау, сйлеу аблеттерн дамыту. Дамытушылы оушыларды жол жру ережелер туралы блмдерн кеейту, аупсздкт амтамасыз ету. азастандаы жол белглер жол озалысы ережелермен аныталады жне жол белглер жне сигналдары жнндег Вена конвенциясына сйкес келед. Жол белглерн бектлген сурет мен техникалы сипаттамалары «Жол белглер мен Файл Жол жру ережес.docx для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Жол ережесн есте сатау аблетн, ызыушылытарын арттыру, барлыымыза орта ойылан тртпт бзбауа трбиелеу. Сабаты тр: пкрталас.

Жол белглерн бектлген сурет мен техникалы сипаттамалары « Жол белглер мен сигнал дары туралы » Конвенция ( Вена, 1968 ) мен осы Конвенцияны толытыратын Еуропа елдер келсмОсы ережелерге сайт жол белглер мемлекеттк стандарта негзнде аныталады. Жол белглер мен ережелерМа?саты:о?ушылар?а жол ережелерн са?тау?а ?йрету, жол белглерн к?рсету.Мндеттер:о?ушылар?а жол ережелерд? са?тауды? ма?ызын к?рсе Бл слайд жаяу жргншлерге кптеген кеестер мен млметтер беред. Бадаршамны «Тота!» дегенд блдретн ызыл тс жананындай, кндерд бр кннде тадырдан «Тота!» деген бйры келед. Жол белглерн бектлген сурет мен техникалы сипаттамалары «Жол белглер мен сигналдары туралы» Конвенция (Вена, 1968)Осы ережелерге сай жол белглер мемлекеттк стандарттар негзнде аныталады. (1.95 MB). Сабаты масаты: 1.Оушыларды жолда жру ережес, жол белглерн трлер жайында.3.Оушыларды кшеде дрыс жрп- труа, жол ережесн сатауа. Сурет. Сынып саатыны масаты мен мндеттер: 1. здерн тадап алан белглер бойынша белглерд тауып жинатап МАИ бастыына тапсырасыздар. 3.Оушыларды кшеде дрыс жрп, жол ережесн сатауа трбиелеу. жргзуш: ай кше, ай алаа барсаыз да Крнеклк: бадаршам макет, трл тст жол ережелерне байланысты суреттер, жол белглер. Трл-трл белглер бар тратын. Презентации для начальных классов 2 класс. Сол масатта осы слайд Масаты: жолда жне кшеде жру ережелерн пысытау, жол ережелерн нем сатап, кше тртбн бзбауа баулу оушыларды жол-клк оиаларынан сатандыру Машакова Шынар Атбе облысы,Шалар аласы 3 орта мектебн бастауыш сынып малм тлетн кн: 22.04.2011ж Сабаты таырыбы: Жолда жру ережесн сатаймыз! Сабаты масаты: 1.Оушыларды жолда жру ережесмен таныстыру . Блм берушлк оушыларды жол белглер жайлы блмн бекту. Жол ережелер туралы балалара арналан трбиелк мн бар аупсздк ережелерн жаттаруа арналан ажетт тапатар жинаы.. Фотосурет жне бейне.Осы ережелерге сай жол белглер мемлекеттк стандарттар негзнде аныталады. Жол белглерн тапандарын тексерп жберейк Кшеде жру ережесн блдру арылы жолда жру мдениетн йретп. Крнеклг: Жол белглерн суреттер, бадаршам, слайд.

Схожие по теме записи: